Course

Tots Pre-School Program

Internationl Kindergarten Program Kids2

Tots Pre-School Program (18-36 months)

     หลักสูตรสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของ Pingu’s Englisjh ได้รับการออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 18-36 เดือน เพื่อการเรียนรู้คุณค่าของภาษาอังกฤษ และเปิดโลกของพวกเขาให้กว้างขึ้น

     เมื่อถึงช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ เด็กเริ่มเรียนรู้ภาษาแม่ได้ดี จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มแนะนำภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการที่ได้รับการรับรอง สนุกสนานและเป็นกันเอง พร้อมทั้งเครื่องมือสนับสนุนตลอดกระบวนการเรียนรู้

ตามหลักการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยืนยัน

     งานวิจัยทางด้านศึกษาพบว่าเด็กสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสองภาษาได้ตั้งแต่อายุเพียงสี่เดือน

     การเริ่มต้นเรียนภาษาที่สองตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาแม่ของเด็ก พัฒนาการทางด้านสมอง และการประมวลผลทางด้านภาษาที่เพิ่มขึ้น

     ให้เด็กเริ่มต้นการศึกษากับ Pingu’s English โดยเริ่มจากทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญตลอดชีวิต

    พิงกุได้รับเลือกให้เป็นตัวละครของหลักสูตร ด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นสากล ภาษาและสิ่งแวดล้อม ค่านิยมความเป็นครอบครัว และเนื้อหาที่เหมาะสม หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับเด็ก และถึงแม้ว่าพิงกุและผองเพื่อนจะสื่อสารด้วยภาษาของตนเอง แต่เด็กยังสามารถเข้าใจตัวละครได้จากท่าทางและน้ำเสียง

Characters

     พิงกุ นักผจญภัยตัวน้อย จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กทุกวัย เขาเป็นพี่ชายที่น่าภาคภูมิใจของน้องสาว ซึ่งอยู่ในอายุช่วงเดียวกันกับเด็กวัยนี้ การดำเนินเรื่องราวของตัวละครจะค่อยๆ นำพาเด็กๆ เข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษผ่านเกมต่างๆ ให้เด็กซึบซับภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน

Classes

     Pingu’s English จัดชั้นเรียนกลุ่มเล็ก เพื่อให้คุณครูได้ใส่ใจความต้องการของเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งรบกวน

     เด็กจะได้รับการส่งเสริมและสร้างความรู้สึกที่ผ่อนคลายในการแสดงออกอย่างอิสระ พร้อมทั้งเกิดความมั่นใจในภาษาใหม่  โดยผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้เด็กยิ่งขึ้น และทราบถึงทักษะที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเด็กในกระบวนการเรียนรู้

     หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 12 กิจกรรม โดยมีรูปแบบโครงสร้าง 10 บทเรียน ( 1 บทเรียน ต่อ 1 หัวข้อ) และการทบทวนบทเรียนอีก 2 ครั้ง (1 ครั้ง ต่อ 5 บทเรียน) ซึ่งอ้างอิงจากหลักสำคัญของหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุทั้ง 4 ระดับ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับการต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้น

     Pingu’s English ดำเนินโครงสร้างบทเรียนให้เหมือนเดิมตลอดหลักสูตร เพื่อปลูกฝังกิจวัตรประจำวันให้เด็ก ในแต่ละชั้นเรียนประกอบด้วย 

 • กิจกรรมเตรียมพร้อม
 • ช่วงนำเสนอภาษา
 • ช่วงกิจกรรมเกม
 • ช่วงกิจกรรมเพลง
 • ช่วงเรียนรู้ตัวอักษร
 • ช่วงงานศิลปะ
Topics Covered
 • Greetings
 • Family
 • Toys
 • Food
 • Home
 • Numbers
 • Action Words
 • Color
 • Animals
 • The Body

Learning Materials

     Pingu’s English จัดเตรียมสื่อการเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนช่วยในกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้

 • Story Book 1&2, Story CD 1&2, Song Book 1 and Song CD 1
 • สื่อการสอน (Pinguland mat, figurines, letters and numbers DVD, flashcards)
 • ใบงานกิจกรรมจากบทเรียนสำหรับทำกิจกรรมที่บ้าน

Home Learning

     ที่ Pingu’s English จะคอยให้คำแนะนำตลอดหลักสูตร เพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่บ้าน