Summer Camp แคมป์ซัมเมอร์ ภาษาอังกฤษ

Summer Camp

@ Pingu’s English School, MBK Center

เปิดรับสมัครน้องๆ อายุ 5- 10 ปี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอังกฤษควบคู่ไปกับทักษะ S T E A M ผ่านกิจกรรมบูรณาการ 5 สาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และ คณิตศาสตร์ สุดสร้างสรรค์

ช่วงเช้า

          บทเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะควบคู่กัน (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ผ่านการทำกิจกรรมสนุกสนาน เช่น เกม นิทาน เพลง ฯลฯ

  • Phonics เรียนรู้การออกเสียงและสะกดคำ เพื่อการอ่านและเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว
  • Conversation เรียนรู้การสื่อสารเพื่อในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ
  • Grammar เรียนรู้หลักไวยากรณ์ เพื่อใช้ได้อย่างถูกต้อง

ช่วงบ่าย

          กิจกรรม STEAM ตาม Theme ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นแก่งศตวรรษที่ 21 เน้นให้เด็กได้ฝึกการสังเกต การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์  

รายละเอียด

Summer Camp แคมป์ภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ
Summer Camp แคมป์ภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขา MBK Center

phone, icon, ring the bell-1459352.jpg

094 269 2892