Course

Pingu's English Online
School Licensing Programme

Pingu's English Online Class

     มาร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English Online School Licensing Programme) เพื่อจัดการสอนภาษาอังกฤษชั้นเรียนออนไลน์ด้วยความสนุกสนานผ่านเกมและการประเมินผลออนไลน์ของ Pingu’s English Online Class ที่จะกระตุ้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษา 2 ผ่านตัวละครพิงกุและครอบครัวจากขั้วโลกใต้ที่จะชักชวนและนําพานักเรียนร่วมประสบการณ์ผจญภัยสู่การเรียนรู้ในดินแดนที่แปลกใหม่ด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลินที่บ้าน

    งานวิจัยนานาชาติยืนยันถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชั้นเรียนออนไลน์ที่ “ได้ผลกว่า” ห้องเรียนปรกติ เพราะนักเรียนสามารถเลือกเรียนรู้ตามแนวถนัดของตนเอง ทบทวนบทเรียนได้บ่อยครั้งและแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

     Pingu’s English Online Class จัดเตรียมชั้นเรียนออนไลน์ขนาดเล็กคือ 1-4 คนต่อครูหนึ่งคนไว ้พร้อมสื่อ Interactive และ multimedia รวมทั้งหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดสําหรับกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย

  • Pingu Episode
  • Lesson 1 & 2
  • Story Time
  • Song Time
  • Games
  • Review & Assessment

     ครูสามารถจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยเวลา 30 นาทีต่อครั้ง จํานวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยนักเรียนจะเข้าสู่ชั้นเรียนด้วย iPad หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต อีกทั้งเด็กยังสามารถเข้าทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบ PEO e-Learning ด้วยตนเองที่บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Pingu’s English Online School Licensing Programme

icon-level 1

Level 1

icon-level 2

Level 2

icon-level 3

Level 3

icon-level 4

Level 4

สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับจาก Pingu’s English Online School Licensing Programme ดังนี้

สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับจาก Pingu’s English Online School Licensing Programme ดังนี้

  1. ระบบ PEO e-Learning  – สื่อการสอนผ่านระบบออนไลน์ Pingu Episode, Lesson 1&2, Story Time, Song Time, Games และ Review & Assessment
  2. ระบบ Self-Training Online – แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. สื่อการสอน Pingu’s English – ชุด Activity Pack และ Study Pack
  4. การติดตามและให้คำปรึกษา – นิเทศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาการใช้งาน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจาก Pingu’s English Online School Licensing Programme ดังนี้

Game Online

Online Material
Episode
Screenshot (6)
Screenshot (7)
Screenshot (8)
Screenshot (9)
Screenshot (10)
previous arrow
next arrow