หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ

Pingu's English

คือ หลักสูตรสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยจากสหราชอาณาจักร ที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติการใช้หลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในปี พ.ศ. 2552

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความสุขในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอกมาตรฐานสากล CEFR ด้วยแนวทางการสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Approach-CLA) และการสอนแบบองค์รวม (Whole Language Approach)

สอนอย่างไร

สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านตัวการ์ตูนพิงกุและครอบครัว นำเสนอเนื้อหาภาษาอังกฤษอย่างมีความหมายในบริบทสังคมและวัฒนธรรม จากสิ่งใกล้ตัวไปยังสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นมีการย้ำ ซ้ำ ทวนภาษา เพื่อสร้างการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติในรูปแบบหลักสูตรบันไดวน ฝึกฝนประสบการณ์ทางภาษาตามฐานกิจกรรม ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่สอดรับกับจริตในการเรียนรู้ต่างๆ ภายใต้แนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ซึ่งพัฒนาทักษะอย่างเป็นองค์รวม คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงพัฒนาการเด็กด้านต่างๆ พร้อมด้วยการประเมินผลรูปแบบออนไลน์ทุก 3 หน่วยการเรียน เพื่อติดตามพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้รายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ

ทำไมต้องหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ

หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุสอนง่าย

ด้วยสื่อมัลติมีเดีย และสื่อออนไลน์ พร้อมคู่มือการสอน ช่วยให้คุณครูจัดการสอนง่ายยิ่งขึ้น

ด้วยเรื่องราวผจญภัยสนุกสนานของพิงกุและครอบครัว และกิจกรรมฝึกฝนภาษาอังกฤษ และสื่อที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน

หลักสูตรภาษาอังกฤษมีสื่อการสอนหลากหลาย

ด้วยสื่อมัลติมีเดีย ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ผ่านระบบ PEO e-Learning ช่วยทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุทบทวนได้ตลอดเวลา

ด้วยระบบออนไลน์ PEO e-Learning นักเรียนจะมีรหัสของตนเอง สามารถทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา

บริการครอบคลุมอะไรบ้าง

การฝึกอบรมสำหรับคุณครู

ผ่านระบบ Self-Training Online System – แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ระบบการสอน และการวัดและประเมินผล พร้อมคลังวิดีโอตัวอย่างเพื่อการฝึกหัดสามารถเข้าศึกษาได้ทุกเวลา

สื่อการสอนในชั้นเรียน

ชุดหนังสือแบบเรียน สื่อมัลติมีเดีย และระบบออนไลน์ PEO e-Learning: Pingu Episode, Lesson 1&2, Story Time, Song Time, Games สามารถใช้ได้ในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งทีวีอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรือ แท็บเล็ต  เป็นต้น

คู่มือการสอนสำหรับคุณครู (ฉบับภาษาไทย)

ครูศึกษาคู่มือวิธีการสอนอย่างละเอียดผ่านระบบ Self-Training Online System – แหล่งเรียนรู้และสื่อการสอนในระบบออนไลน์เพื่อการจัดการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น

สื่อการเรียนสำหรับนักเรียน

หนังสือแบบเรียน หนังสือกิจกรรม และระบบออนไลน์ PEO e-Learning สำหรับการฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้าน ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมภาษาของลูกที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ได้

การนิเทศติดตามผล

นิเทศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาการใช้งาน

ตัวอย่างการจัดการเรียนด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุในโรงเรียนอนุบาล

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

Pingu's English Production

กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ ด้วยการแสดงละครจากบทเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษในบทเรียน ผ่านการแสดงเรื่องราวที่สนุกสนาน สร้างเจตคติที่ดี เกิดความภาคภูมิใจกับเด็ก และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เห็นศักยภาพทางภาษาของบุตรหลาน

Pingu's English Day

กิจกรรมค่ายส่งเสริมภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนผ่านการทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เด็กๆจะได้ใช้ภาษาอังกฤษที่ประยุกต์จากบทเรียน และลงมือปฏิบัติจริง เกิดความสนุกสนานและเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาต่อไป