Course

International kindergarten program (3-6+ years)

Internationl Kindergarten Program Kids2

International Kindergarten program (3-6+ years)


   หลักสูตรอนุบาลนานาชาติพิงกุ แบบเต็มวัน เป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดของ Pingu’s English ที่ได้รับความเชื่อถืออย่างสูง โดยได้พัฒนาร่วมกับ Kinston University London ผู้นำด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการฝึกอบรมครู

     หลักสูตรอนุบาลนานาชาติพิงกุ แบบเต็มวัน ระยะเวลา 3 ปีสำหรับเด็กเล็กอายุ 3-6 ปี ด้วยเนื้อหาการสอนกว่า 3,500 ชั่วโมง

     Pingu’s English นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนาน สร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับเด็ก ๆ ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วม ปลอดภัยและมีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดึงดูดเด็กตั้งแต่เริ่มต้นด้วยวิธีการเล่นที่จะช่วยกระตุ้นเด็ก ช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด

Why Pingu?

     Pingu ได้ถูกนำมาใช้ในหลักสูตรนี้ เพราะไม่มีข้อจำกัดทางภาษา สภาพแวดล้อม พร้อมทั้งค่านิยมความรักของครอบครัว แม้ว่า Pingu จะมีภาษาเพนกวินของตัวเอง ซึ่งเป็นเสียงร้องของเพนกวิน แต่คนสามารถเข้าใจได้ง่ายผ่านท่าทางและจังหวะของเสียง

     Pingu’s English ผู้นำในตลาดโรงเรียนอนุบาลนานาชาติที่ ซึ่งได้ผสมผสานแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักเข้ากับการสอนขั้นสูง เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ปกครองและนักลงทุน

Internationl Kindergarten Program Kids1

Program Overview

     หลักสูตรได้ถูกพัฒนาจากวิธีการสอนเด็กปฐมวัยที่ดีที่สุด ทั้ง Early Years Foundation Stage (EYFS) และ Montessori ไปจนถึง Reggio Emilia, Singapore Nurture Learners และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Forest School พร้อมด้วยการวิจัยต่างๆ อีกทั้งด้วยประสบการณ์ทั้งหมดของ Kingston University London ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาระดับปฐมวัยและการฝึกอบรมครู

Early Years Foundation Stage and Pingu’s English 

Internationl Kindergarten Program skills

     ความต้องการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น รวมถึงหลักสูตรระดับอนุบาลนานาชาติระดับเฟิร์สคลาส จะทำให้เด็กๆ ได้สิ่งที่ดี และเหมาะสมที่สุด

     โรงเรียนอนุบาลนานาชาติพิงกุ สอดคล้องกับกรอบ Early Years Foundation Stage (EYSF) ดังนี้

 • เรียนรู้และกิจกรรม 6 ชั่วโมง / วัน (สามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละประเทศ)
 • เรียนรู้ 5 วัน / สัปดาห์
 • หัวข้อการเรียนรู้ 1 เรื่อง / 3 สัปดาห์
 • เนื้อหาการสอนระยะเวลา 3 ปี

     หลักสูตรระยะเวลา 36 สัปดาห์ / ปี ระยะเวลารวม 3 ปี

     โรงเรียนอนุบาลนานาชาติพิงกุ แบบเต็มวัน สำหรับเด็กอายุระหว่าง 3 – 6 ปี

     มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เตรียมเด็กให้พร้อมเข้าสู่การเรียนตามระบบ และเพื่อพัฒนาการใช้สองภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในการศึกษาและชีวิต

     เด็กจะได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน การพูด และความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะทางวิชาการ เช่น คณิตศาสตร์ และทักษะที่จำเป็นอื่นๆ เช่น การทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาที่สูงสุดในอนาคต

     หลักสูตรเต็มรูปแบบและหลากหลายยังรวมถึงคณิตศาสตร์ ศิลปะ การรู้หนังสือ และ STEM โดยเด็กจะได้พัฒนาทักษะในการเล่าเรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ ตลอดจนสร้างความมั่นใจ ซึ่งเป็นทักษะทางสังคมด้วย

     หลักสูตรอนุบาลนานาชาติพิงกุ ยังมีระบบ English Logical Phonics ที่เป็นเอกลักษณ์ จากทั้งหมดนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรอนุบาลนานาชาติที่เรานำเสนอสู่ตลาดโลกนั้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งมีส่วนร่วมกับเด็กและให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

Pingu's English International Curriculum

Pingu’s English และ Kingston University ได้กำหนด 6 สาระ ซึ่งเป็นพื้นฐานของหลักสูตรเด็กจะได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

 • การสื่อสาร ภาษา การรู้หนังสือ การอ่าน การเขียนและการสะกดคำ
 • การพัฒนาทางกายภาพ
 • ตัวเอง สังคม อารมณ์ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • การคำนวณ รูปร่าง พื้นที่ และการวัด
 • โลกและเรา
 • ศิลปะการแสดงออกและการสร้างสรรค์

     Pingu’s English ยังได้กำหนด 12 หัวข้อซึ่งเป็นกรอบสำหรับของหลักสูตร: Custom, Family and friends, Belongings, Food, Home life, Number, Actions, Reactions and Consequences, Colors and shapes and many others.

Internationl Kindergarten Program Core Values

     เนื่องจากเป้าหมายหลักของหลักสูตรคือการพัฒนาการใช้สองภาษาตั้งแต่แรกเริ่ม หลักสูตรอนุบาลนานาชาติพิงกุจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นำเสนอผ่านสื่อภาษาอังกฤษเป็นหลัก

     อย่างไรก็ตาม เด็กในกลุ่มอายุนี้จะยังคงพัฒนาทักษะการสื่อสารในภาษาแม่ด้วย ดังนั้นเจ้าหน้าที่อนุบาลจึงต้องให้การสนับสนุนในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วย

     นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นในหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนานาชาติพิงกุ ซึ่งอาจข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศที่จำเป็น เช่น การสอนภาษาท้องถิ่นหรือการศึกษาทางศาสนา เป็นต้น ที่อาจกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศ

Student Material

     หลักสูตรระดับอนุบาลนานาชาติพิงกุ มีแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับเด็กทุกคน เพื่อใช้ในชั้นเรียนและที่บ้าน

Student Resources:

 • Pingu’s English Student Pack 3 ระดับ (รวมถึงหนังสือเรียน / หนังสือกิจกรรม 36 เล่ม)
 • Pingu’s English Language Pack 3 ระดับ (รวมถึงชุดเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
 • สื่อ Audiovisual (เพลง วิดีโอ และเรื่องราว)
 • Online Learning Zone พร้อมกิจกรรม เกม และแบบทดสอบ
 • Pingu’s English Logical Phonics และบัตรคำ
 • Pingu’s English นำเสนอแนวทางใหม่ด้าน Phonics ซึ่งเป็นการสอนเชิงวิเคราะห์ แบบเป็นตอนๆ และแบบสังเคราะห์จากทั่วโลก
Internationl Kindergarten Program Pack2
Computer times

     Pingu’s English นำเสนอแนวทางใหม่ด้าน Phonics ซึ่งเป็นการสอนเชิงวิเคราะห์ แบบเป็นตอนๆ และแบบสังเคราะห์จากทั่วโลก วิธีการของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในระดับโลกโดยให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์และวลีทั้งหมด สร้างทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่บทเรียนแรก

     ผ่านการเล่น การฝึกฝน และการทำซ้ำทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เด็กจะพัฒนา คุ้นเคยและความมั่นใจด้านภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว

International Kindergarten Program-Phonics

Teacher's Resources

     ทุกนาทีของทุกวันได้รับการวางแผนอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุแผนการสอนรายวันคำนึงถึงการพัฒนาทั้งด้านสังคมและด้านวิชาการของนักเรียนครูจะได้รับชุดสื่อการสอน เพื่อใช้ในห้องเรียน Interactive และห้องเรียนสองภาษา ซึ่งรวมถึง:

 • คู่มือครู 12 เล่ม / ปี (คู่มือครูรวม 36 เล่ม)
 • คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียนสำหรับทุกคน
 • รายการหนังสือในห้องสมุดภาษาอังกฤษ
 • ระบบออนไลน์ของ Pingu’s English
 • การสัมมนาผ่าน Webinars รายไตรมาส เพื่ออัพเดทโปรแกรมการสอน เคล็ดลับ แนวโน้มการศึกษา และการฝึกอบรมครู
 • การเยี่ยมชม และการฝึกอบรมครูอย่างต่อเนื่อง

Assessment and Learning Outcomes

     หลักการสำคัญของหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุนานาชาติ คือ การมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รวดเร็ว และมีความหมายสำหรับเด็กๆ ทั้งในด้านของทักษะภาษาอังกฤษและความสามารถในการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น

      การร่วมกับทีมงาน Kingston University London เพื่อพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนานาชาติที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจอย่างแท้จริง ซึ่งรวมเอาองค์ประกอบที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดจากโมเดลชั้นนำของโลก

      ครูจะคอยประเมินความก้าวหน้าของเด็กเป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์ และทุกเดือนสำหรับการประเมินความก้าวหน้าของเด็ก

Kindergarten-certified Teachers

     โรงเรียนอนุบาลนานาชาติพิงกุผสมผสานองค์ประกอบหลักสองอย่าง คือ การสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องรวบรวมองค์ประกอบทั้งสองอย่างเท่าเทียมกัน

     Pingu’s English ฝึกอบรมให้แก่ครู พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ครูในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติพิงกุ

Teacher1
Internationl Kindergarten Program Process

Authors and Industry Experts

Anne Rawlings, Associate Professor
Dr. Teresa Noguera, Early Years Research Associate
Marcus Bhargava, Head of School of Education
Andy Hudson, Associate Dean for Education Partnerships
Daryl Maisey, Associate Professor and School Director for Learning and Teaching
Jo Dallal, Head of Section, Counselling & Early Years – Kingston College

Kingston University London

     ก่อตั้งขึ้นในปี 2460 และได้กลายเป็นวิทยาลัยฝึกอบรมครูปฐมวัยแห่งแรกของอังกฤษ วันนี้ Kingston University London ยังคงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาพิเศษ และการฝึกอบรมครูผู้สอนระดับปริญญาตรีที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังเป็นผู้ให้การศึกษาปฐมวัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยสร้างครูผู้จบใหม่มากกว่า 650 คนในทุกปี

Kingston University London

Formal UK Certified Results

     เมื่อนักเรียนเรียนจบแต่ละระดับชั้น นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการยกย่องความพยายามของนักเรียนและเฉลิมฉลองอนาคตที่สดใสของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติพิงกุจึงได้จัดวันสำเร็จการศึกษาขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะแสดงให้ผู้ปกครองเห็นถึงผลลัพธ์อันน่าทึ่งที่นักเรียนได้รับ

Internationl Kindergarten Program Certificate