ค่ายปิดเทอม

เด็กได้อะไรจากการเข้าค่ายปิดเทอม???

          เด็กในวัยประถมศึกษา เรียกได้ว่าเป็นช่วงชีวิตในไตรมาสแรก ถือเป็นช่วงนาทีทองในการส่งเสริมทักษะต่างๆเพราะอยู่ในช่วงวัยกำลังเรียนรู้ได้ดี หนึ่งในทักษะที่เราคุ้นหูกันดี นั่นคือ Soft Skills เป็นทักษะที่ไม่มีสอนตามตำราในห้องเรียน เกิดขึ้นจากการได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้ค้นหาตนเองและมีทักษะติดตัวเพื่อต่อยอดในการดำรงชีวิตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความสุขในสังคม กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะต่างๆ นั้นมีมากมาย หากหยิบยกกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะหลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด คือ กิจกรรมเข้าค่าย เพราะการเข้าค่ายนั้นช่วยให้เด็กได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น จึงมีโอกาสที่ได้ฝึกฝนทักษะที่หลากหลายไปพร้อมๆกัน โดยทักษะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรม เข้าค่ายนั้นมีหลายทักษะ ดังนี้                        

  1. Problem solving ทักษะการแก้ปัญหา เด็กได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมท้าทาย
  2. Critical thinking ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เด็กได้มีโอกาสคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือวางแผนและตัดสินใจการทำงานทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลอย่างเป็นขั้นตอน
  3. Creative Thinking การคิดเชิงสร้างสรรค์ เด็กจะได้มีอิสระในการคิดแก้ปัญหาอย่างหลากหลายวิธี
  4. Flexibility ทักษะการปรับตัวและยืดหยุ่น เด็กจะได้ปรับตัวกับทุกสถานการณ์ รู้จักยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ
  5. Communication ทักษะการสื่อสาร เด็กจะสามารถใช้ภาษาพูด ภาษากาย หรือภาษาเขียนในการสื่อสารร่วมกับผู้อื่น
  6. Teamwork ทักษะการให้ความร่วมมือ เด็กจะมีโอกาสร่วมมือ ร่วมใจ และแก้ไขสถานการณ์กันภายในกลุ่มเพื่อให้ทำกิจกรรมได้สำเร็จลุล่วง
  7. Emotional Intelligence ทักษะการรู้จักและควบคุมอารมณ์ตนเอง เด็กจะได้พบเจอสถานการณ์ในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
  8. Responsibility ทักษะความรับผิดชอบ เด็กจะได้เรียนรู้การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รู้จักหน้าที่ของตนเองและมุมานะทำจนสำเร็จลุล่วง