YLE TEST, แบบทดสอบภาษาอังกฤษ, Cambridge English Young Learners

Pingu’s English เปิดรับสมัครเด็กอายุ 6-12 ปี เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Young Learners ระดับ Pre A1 Starter, A1 Movers และ A2 Flyers ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

การทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Young Learners คืออะไร?

แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปีโดยเฉพาะ ของ Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

ทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Young Learners ไปทำไม?

เพื่อวัดผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะของเด็ก ด้วยแบบทดสอบระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก

เพื่อการพัฒนาทางภาษาอังกฤษของเด็ก ช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

เพื่อสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เช่น การทดสอบ A2 Key, การทดสอบ B1 Preliminary, การทดสอบ B2 First เป็นต้น

รายละเอียดการทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Young Learners ทั้ง 4 รอบ

รอบที่ 1

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เวลา 9:00 – 12:00 น.

สมาคมธรรมศาสตร์ สาทร ซอย 1

รอบที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เวลา 9:00 – 12:00 น.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รอบที่ 3

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

เวลา 9:00 – 12:00 น.

สมาคมธรรมศาสตร์ สาทร ซอย 1

รอบที่ 4

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

เวลา 9:00 – 12:00 น.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ค่าสมัคร:

ระดับ Pre A1 Starters 2,200 // ระดับ A1 Movers 2,400 // ระดับ A2 Flyers 2,600

 

Tel: 094 269 2892 

Line: @pingusenglish